Rodzic w pracy - Maluch w „Kalejdoskopie”

nr: RPMA.08.03.02-14-i384/21

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój rynku pracy, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT

Wartość projektu: 939 196,25 zł

Okres realizacji projektu: 1.04.2022-31.12.2023

Cel projektu: powrót do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3ch poprzez utworzenie 24 miejsc opieki przez 3 Dziennych opiekunów.

Dokumenty obowiązujące w projekcie

adresul. Dmowskiego 14A
05-400 Otwock
telefon883 240 123
emailbiuro@pracownia-kalejdoskop.pl